Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Den danske demokratikanon

Danmark fik i marts 2008 sin egen ”autoriserede ” fortolkning af hvad det er vi danskere opfatter som ”demokrati”. Den danske demokratikanon.

Demokrati er folkestyre - Demos (folk) + kratos (styre)

Ordet Kanon stammer fra græsk og betyder rør, stok , målestok ,rettesnor.

Danmark blev først en lille smule demokratisk efter juni grundloven i 1849. Inden da havde vi haft alle former for ”herremandsvælde ”(Aristokrati /oligarki) og ”enevælde af guds nåde.”

Det var først da kvinderne fik valgret i 1915 og da Landstinget blev afskaffet i 1953 at vi fik det demokrati vi kender i dag.

Der er andre politiske styreformer end folkestyre f. eks tyranni, diktatur, oligarki, aristokrati, teokrati eller kongedømme.

Begrebet demokrati er 2500 år gammelt og stammer fra antikkens Athen hvor Kleistenes i  år 507 f.kr indførte en ny forfatning.

Det er ikke noget veldefineret begreb. Det er til stadighed under udvikling – også i dag.

”Folkets vilje” i antikkens Athen blev repræsenteret af mindre end 5-10 % af befolkningen, idet kvinder, slaver og fremmedarbejdere ikke havde noget at skulle have sagt.

De rådgivende stænderforsamlinger fra 1830 havde et vælgergrundlag på ca. 3 % af befolkningen.

I Danmark af i dag kan omtrent ¾ af befolkningen vælge deres repræsentanter eller er selv valgbare.

 

Selvom demokratiet ikke er perfekt kan det godt være bedre end sine alternativer!

 

 

Demokratiets rødder (ca. 500 f.Kr.)

Det var i Athen man første gang gennemførte den idé i praksis, at folket kan styre sig selv.

Lighedstanken (ca. 500 e.Kr.)

Alle mennesker er lige for gud og skal stilles lige for loven (mand/kvinde – fri/slave)

Men der er ikke lighed mellem mennesker. Det kommer først efter de store revolutioner i slutningen af 1700 tallet. Kvinder skal ifølge Paulus bl.a. tie i forsamlinger.

Magna Carta (1215) og Bill of Rights (1689)

Aftaler i første omgang mellem den engelske konge og adel der begrænser kongens magt og tilsikrer borgerne visse rettigheder bl.a. Habeas Corpus (beskyttelse mod ulovlig arrestation ) ,samt etablerer et kongens råd (parlament).

Jyske Lov (1241) og Erik Klippings håndfæstning (1282)

Begge er udtryk for en pagt mellem hersker og folk der begrænser kongens arbitrære magt og fastslår at kongen har en forpligtelse til at regere retfærdigt.

Reformationen (1517 Luthers teser /1536 i Danmark )

Et opgør med den katolske kirkes åndsmonopol og dogmatik, samt statsmagtens overtagelse af en lang række opgaver indenfor undervisning og socialforsorg der tidligere var varetaget af kirken.

Den westfalske fred (1648)

Den Westfalske fred afsluttede 30 års krigen og skabe en ny europæisk orden baseret på den suveræne stat, fredelig sameksistens, den verdslige politiks forrang for det religiøse samt respekt for mangfoldighed og forskellighed.

Den westfalske fred gjorde statssamfundet til den politiske enhed i Europa.

Baruch Spinoza (1632-1677)

Spinoza er den filosof der starter den moderne demokratiproces.

Han konstaterer at ”magt er ret” og at flertallet må afgøre hvad der er ret og uret.

Mindretallene skal beskyttes gennem at udvise tolerance og ved at sikre ytringsfriheden.

Love er ikke guds eviggyldige diktat men menneskeskabte regler til udvikling af et samfund hvor kræfterne ikke ødelægger hinanden.

John Locke (1632-1704)

Lockes grundsynspunkt er at mennesker er født lige og med en række umistelige rettigheder til liv frihed og ejendom. Staten skal beskytte disse rettigheder.

Han taler også for religiøs pluralisme og religiøs tolerance

Oplysningstiden (1700-tallet)

En ny epoke i Europa hvor videnskab og fornuft kombineret med iagttagelser og eksperimenter bliver grundlaget for den verdslige erkendelse af verden i modsætning til det tidligere religiøse erkendelsesgrundlag.

Charles de Montesquieu (1689-1755)

Målet for en stat er at sikre borgerne frihed og retssikkerhed .Statsmagten skal opdeles i en lovgivende, udøvende og dømmende magt, for at sikre borgerne frihed overfor staten.

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Folket er samfundets kerne. Det er en fordel for mennesket at indgå en social kontrakt med andre mennesker og blive en del af et samfund. Alle mennesker skal uddannes  og opdrages til at blive gode samfundsborgere. Et ægte demokrati er karakteriseret ved at der regeres i overensstemmelse med Folkeviljen, dvs. det som alle og enhver og/eller et flertal ville have vedtaget.

Den amerikanske forfatning (1775-1789)

Amerikanerne blev op gennem 1700 i stigende grad utilfredse med det engelske overherredømme der vilkårligt indførte nye skatter uden at give kolonierne en tilsvarende medindflydelse.

Dette førte til den amerikanske uafhængighedskrig fra englænderne 1775-1783 og til udarbejdelse af en ny statsforfatning med udgangspunkt i den liberaldemokratiske opfattelse at menneskerne er født lige, har grundlæggende ukrænkelige rettigheder ,at magten skal være delt, samt at magthaverne skal underkastes demokratiske valg.

Statsborgerskab og medborgerskab

I 1776 udstedte den danske konge forordningen om indfødsretten. Forud for forordningen var der gået en diskussion om fædrelandet var det sted man virker eller det sted man er født.

Med forordningen blev det slået fast at man som hovedregel skulle være født i rigerne for at kunne få embede. Der skabtes derved en ny identitet som medborger. Samtidigt skete der også en ændring af retsforholdet mellem bønder og herremænd herunder stavnsbåndets ophævelse i 1788

Trykkefrihed og samfundsdebat (1770-1799)

Siden enevælden s indførelse i 1660 havde der været censur i Danmark. Struense (1737-1772) var den første der lempede på dette. Men der blev strammet igen.

 I 1799 kom Trykkefrihedsforordningen der på trods af sit navn faktisk genindførte censuren.

Magthaverne var bange for den frie presse. Jacob Jacobsen Dampe sad således i fængsel i over 20 år for at foreslå indkaldelse af en nationalforsamling til afskaffelse af enevælden og P.A. Heiberg m.fl. blev landsforvist for sine politiske synspunkter

Det var først ved junigrundloven i 1849 at ytringsfriheden blev garanteret.

Den franske revolution (1789-1799)

Den franske revolution afskaffede enevælden og stændersamfundet og indførte det demokratiske princip at al magt udgår fra folket. Med indførelse af demokratiet i Frankrig sker der det et skift fra kongen (og GUD) til folket som magtens legitime grundlag .Det fastslås at individet har en række rettigheder som fællesskabet ikke kan fratage det.

N.F.S. Grundtvig (1783-1872)

Grundtvig var ikke specielt glad for demokratiet men stod som frihedens forkæmper. Denne skulle baseres på en øget folkelig oplysning. Der skulle skabe de bevidsthedsmæssige forudsætninger for at den enkelte kunne forvalte sin frihed. Kun i frihed vil individet pålægge sig selv de nødvendige bånd for at samfundet kan fungere.

Rådgivende stænderforsamlinger (1834-1848)

En af demokratiet forudsætninger er tilstedeværelse af en borgerlig offentlighed hvor meninger og politiske opfattelser kan brydes.

De rådgivende stænderforsamlinger var de første fora for en bredere politisk debat i Danmark. Vælgergrundlaget udgjorde kun ca. 3 % af befolkningen mod nu over ¾.

Alexis de Tocqueville (1805-1859)

Tocqueville var en politisk skribent der bl.a. gennem sit hovedværk om demokratiet i Amerika var med til at præge den demokratiske debat i Europa. Han var aristokrat og ikke demokrat, men han var en meget skarp samfundsiagttager.

John Stuart Mill (1806-1873)

Mill var en genial politisk tænker. Han var fortaler for det repræsentative demokrati og beskrev i sine værker hvordan et sådant demokrati kunne fungere. Han støttede som en af de første kvindelig stemmeret.

Grundloven (fra 1849)

Danmarks første demokratiske grundlov der er forgænger for den nuværende grundlov.

Den er med sine ændringer den formelle ramme om demokratiet i Danmark.

Den nationalliberale bevægelse

Den nationalliberale bevægelse var drivkraften bag indførelse af demokrati i Danmark.

Demokratiets indførelse blev befordret af det liberale borgerskabs økonomiske politiske og kulturelle interesser i modsætning til det eksisterende system der var præget af aristokratiets interesser.

Bonde- og højskolebevægelsen

I modsætning til de nationalliberale, var frihed og folkestyre hos Grundtvigianerne der var bonde og højskolebevægelsens fortrop, ikke primært knyttet til staten og dens institutioner men til selvorganisering i det frie samfund.

Efter 1864 var grundtvigianerne den eneste store folkelige bevægelse indtil arbejderbevægelsen.

Arbejderbevægelsen

Den førte danske fagforening blev oprettet i 1871. I 1896 organiserede arbejdsgiverne sig i Arbejdsgiverforeningen og i 1898 dannedes De samvirkende fagforbund.

I 1899 blev der indgået en hovedaftale mellem arbejdsgivere og arbejdere der lagde grunden for en fredelig reformstrategi af det danske samfund på demokratisk grundlag.

Den kulturradikale bevægelse

Kulturradikalismen fra slutningen af 1800 tallet var en ny oplysningsbevægelse hvor værdier som individualisme, fornuft, frihed og oplysning, videnskab og den frie tanke og retten til at kritisere den religiøse tradition var det gældende.

Kvindebevægelsen

Kvindernes rolle og rettigheder havde siden antikken været anderledes end mandens.

Typisk havde kvinden færre rettigheder end manden. Først i 1915 fik kvinder i Danmark valgret til folketinget.

Kvindekampen starter som en udløber af den franske revolution.

I Danmark talte forfatteren Mathilde Fibiger (1830-1872) for kvindernes frigørelse

I 1871 stiftedes Dansk kvindesamfund som den første kvindeorganisation i Danmark.

Systemskiftet (1901)

Ved systemskiftet i 1901 slog venstres krav om folketingsparlamentarisme endelig igennem, dvs. at regeringen skulle vælges således at den ikke havde folketingets flertal imod sig.

Denne praksis blev først grundlovssikret ved grundlovsændringen i 1953.

Kanslergadeforliget (1933)

På baggrund af den økonomiske verdenskrise blev der den 29-30 januar 1933 indgået et bredt økonomisk politisk forlig der i en tid med totalitære regimer viste det parlamentariske demokratis evne og handlekraft i at finde brede løsninger når det gælder.

Demokrati mod totalitarisme i mellemkrigstiden

Hartvig Frisch taler i sig bog Pest over Europa om farerne ved kommunismen, fascismen og nazismen som antidemokratiske og opfordrede alle til at tage stilling for demokratiet mod de totalitære ideologier.

Demokrati under Anden Verdenskrig

Samarbejdspolitikken med tyskerne i Danmark under 2 verdenskrig pressede det danske demokratiske system til det yderste. Var krigen en kamp mellem nationer eller var det en kamp mellem ideologier. Der var tider under krigen vor demokratiets fremtid så meget sort ud.

Hal Koch (1904-1963) og Alf Ross (1899-1979)

Lige efter krigen udgav Hal Koch bogen Hvad  er demokrati og Alf Ross bogen Hvorfor demokrati.

Er demokrati en livsform hvor samtalen står i centrum eller er demokrati en styreform hvor friheden står i centrum? Er det to sider af samme sag?

Europarådet og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (fra 1949)

Europarådet er et forsøg på at skabe et system af institutioner og procedurer som på et folkeretsligt grundlag kunne sikre demokratiet og menneskerettighederne med respekt for de enkelte nationers ret til at bevare deres egen demokratiske tradition.

Folkeafstemning om EF (1972)

Beslutningen om at tilslutte sig de europæiske fællesskaber blev truffet med et solidt flertal på 2/3 ved en folkeafstemning.

Salman Rushdie-sagen (fra 1988)

I konflikten mellem pligten til at tro og retten til at tvivle kom ytringsfriheden under angreb fra fundamentalistiske muslimer der anfægtede retten til at satirisere over profeten Muhammed.

Problemstillingen består den dag i dag. Det drejer sig principielt om individets ret til at kunne ytre sig frit i et demokratisk samfund.

Murens fald (1989)

Muren varede fra august 1961 til november 1989.Den var rent fysisk en begrænsning på borgerne ret til frit at bevæge sig og borgerne frihedsrettigheder i forhold til staten

Borgerne i Østeuropa havde fået nok i 1989. Murens fald banede vejen for en langt større udbredelse af demokratiet i Østeuropa end tidligere.

Tyskland blev genforenet og EU kunne udvides

Europatraktaterne

De europæiske unioner oprettedes med Maastricht traktaten fra 1992.

Den lagde grunden for et stærkere om mere omfattende europæisk samarbejde.

 

 

 

 

Teksten er skrevet

Noter