Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

KMS – Langt mere end kort.

Omstilling og organisationsudvikling i en statslig styrelse.

 

Erfaringer fra Kort  & Matrikelstyrelsen

 

Forfatteren har været direktør og ansvarlig for KMS etablering og udvikling fra organisationens start i midten af 1980erne og indtil udgangen af september 2003.

 

Man kan drage mange erfaringer fra at have beskæftiget sig med organisationsudvikling i praksis over en lang periode.

 

Følgende tre bør man altid have sig for øje :

 

Man kan lave om på så godt som alting i en organisation.

Det er ikke ligegyldigt for resultatet hvordan man gør det.

Mennesket er organisationen største ressource.

 

I. Historien bag Kort & Matrikelstyrelsen (KMS)

 

KMS blev officielt dannet d 1 Januar 1989 ved lov nr. L 749 1988 gennem en fusion af :

 

-Geodætisk Institut ,etableret i 1928

-Søkortarkivet , etableret i 1784

-Matrikeldirektoratet , etableret i 1919

 

 

De stiftende organisationer havde alle en lang administrativ historie over flere århundreder bag  sig før de have nået den form de havde før sammenlægningen (fusionen).

Der havde tidligere  gennem 1900 tallet været flere forsøg på at sammenlægge to eller alle tre organisationer , men uden held. Dette skyldes både modvilje fra organisationerne side , men også den kendsgerning at deres aktiviteter indenfor topografisk kortlægning, matrikelvæsen , søkortlægning , geodæsi og forskning i øvrigt ikke overlappede hinanden således at gevinsten ved en sammenlægning kun ville være begrænset.

Som et led en række mere generelle reformer i den danske offentlige sektor i midten af 1980erne besluttede regeringen efter et kort udvalgsarbejde (Kortudvalget Betænkning nr. 1073 af maj 1986 ) at de tre institutioner  d 10/7 1987 skulle flyttes fra deres oprindelige ministerietilhørsforhold (landbrugsministeriet og Forsvarsministeriet) til Boligministeriet med henblik på en fusion så hurtigt som muligt.

 

Begrundelsen for sammenlægningen var administrativ reform.

 

Formålet var at spare penge for staten og samfundets øvrige myndigheder i forbindelse med den forestående proces hvor der skulle indføres digitale produkter ,digitale løsninger og digitale produktionsmetoder indenfor både kortlægning og matrikelvæsen.

 

Nu snart 20 år senere er fusionen gennemført med held og en ny organisation er skabt ud af de tre oprindelige.

 

Denne udvikling har krævet meget store ændringer:

 

Personalet er blevet mere end halveret. Reduktionen er i overvejende grad sket gennem uansøgt afsked.

Der har været flere ændringer i organisationsopbygningen

Organisationen er flyttet sammen på en adresse i København fremfor at være lokaliseret på 8 adresser i København og 5 i Sønderjylland.

En betydelig del af organisationen er blevet privatiseret (det sønderjyske matrikelvæsen samt ansvaret for formidlingen af landkort på analog form til brugerne)

Der er sket endnu en overflytning til nyt Ministerområde  - Miljøministeriet, med endnu en ny kultur –forskellig fra de oprindelige kulturer og fra den kultur KMS selv havde bygget op.

De skiftende regeringer har på flere punkter ændret de økonomiske vilkår under hvilken organisationen skulle fungere, herunder indført krav om finansiering gennem størst mulig brugerbetaling.

Andelen af ”produktion” i KMS der gennemføres via underleverandører (”Udlicitering ”) er øget væsentligt.

Organisationen er blevet så godt som totalt ”digitaliseret” på alle sine produkter og produktionsmåder.

 

 

II.           KMS mission og opgaver

 

Efter de første års betydelige indsats for at omlægge samfundets geografiske information systemer til digital form, som for KMS vedkommende i alt væsentligt var nået i slutningen af 1990erne ,var tankerne bag KMS vision :

 

-         at sikre samfundet og den enkelte borger adgang til pålidelig stedbestemt information

-         at gøre den stedbestemte information til et dagligdags redskab for borgere ,virksomheder og den offentlige sektor

-         at medvirke aktivt til de skiftende regeringers planer om en modernisering af den offentlige sektor og om at realisere og udvikle det digitale Danmark.

-          

KMS er en klassisk statslig myndighed med en række veldefinerede ansvarsområder. Som tilfældet er i andre lande hører forvaltningen af kort og geodataområdet (land og søkortlægning m.m. )samt matrikelvæsnet til de ældste dele af statsforvaltningen med århundredelange traditioner bag sig.

 

KMS er i henhold til Lov om KMS ansvarlig for følgende områder:

     Matriklen

    ejendomsregistrering

     Den topografiske kortlægning til civilt og militært brug

     Søkortlægningen

     De geodætiske referencegrundlag

     KMS gennemfører samordning af den offentlige sektors geodata aktiviteter

     KMS gennemfører forskning på sit ansvarsområde.

 

KMS ansvarsområde er både Danmark, Færøerne og Grønland dog med lidt varierende ansvar i de enkelte dele af riget.

 

Udover den nationale opgavevaretagelse varetager KMS også samfundets internationale interesser på sit ansvarsområde. Dette internationale aspekt har altid været betydeligt på søkortlægningens område og er i stigende grad blevet det på de øvrige områder i takt med samfundets øgede internationalisering.

 

III. Hvad skal samfundet med KMS?

 

En organisation kan ikke overleve uden et eksistensgrundlag baseret på reelle behov.

Disse behov kan have forskellig betydning over årene .Nogle kan falde væk og nye komme til.

KMS eksistensberettigelse er baseret på en række meget grundlæggende samfundsbehov.

 

De matrikulære systemer skaber grundlag for beskatning, ikke mindst dengang ejendoms og jordbeskatningen var af større betydning end nu. De sikrer de private ejendomsrettigheder og forpligtelser,er basis for det danske realkreditsystem , for areal og miljøforvaltning og for den fysisk planlægning i almindelighed.

I den digitale verden er de matrikulære systemer endvidere et vigtigt ”bindeled ” mellem en lang række registerbaserede oplysninger udenfor matriklen der derved kan kombineres og anvendes sammen.

 

De topografiske kortværker og søkortlægningen er det traditionelle grundlag for landets forsvar og beredskab,for at staten kan hævde suveræniten til lands og vands ,og for at vi alle kan færdes sikkert til søs og til lands. De skaber grundlag for befolkningens ”oplevelse” af Danmark og skaber grundlag for udnyttelse af landets ressourcer.

 

De geodætiske referencenet skaber en fælles referenceramme for alle aktiviteter – store som små – der med fordel kan stedsbestemmes.

 

IV. KMS interessenter og deres behov

 

En organisation har en lang række interessenter,interne som eksterne for organisationen. Nogle afspejler de behov som organisationen søger at løse, andre har helt andre interesser.

 

En organisation bør hele tiden forholde sig aktivt til sine interessenter.

 

     Hvem er de?

     Hvad vil de?

     Er de fjendtlige eller venlige?

     Hvordan vil forholdene udvikle sig i fremtiden?

 

Det er farligt at ignorere sine interessenter!

 

Hvis man ikke kender sine interessenter har man næppe heller nogen eksistensberettigelse!

 

Et eksempel - KMS interessenter

 

Folketinget der har sat organisationen i verden gennem lovgivning.

Rigsrevisionen der skal kontrollere om alt går rigtigt til.

Miljøministeriet der er det nuværende ministerområde med ansvar for KMS.

 

Borgere og virksomheder der anvender KMS produkter

Forsvaret , andre ministerier, kommunerne ,amterne  og ledningsejerne der er store brugere af KMS produkter

 

Universiteterne ,de højere læreanstalter og andre skoler der uddanner det personale som KMS skal bruge og som skal bruge KMS produkter i samfundet.

 

De faglige foreninger der samler mange interessenter på området og diskuterer og samordner den fremtidige udvikling (GeoForum ,Servicefællesskabet for geodata ,Rådet for Danmarks geografiske referencenet m. fl. )

 

Den private sektor i indlandet og udlandet der er leverandører til KMS (Landinspektørerne, Fotofirmaer, Kortfirmaer GIS firmaer ,flere .

 

Udover de nationale interessenter har KMS også en række internationale interessenter der af forskellige grunde er interesserede i KMS skæbne

 

Konklusion om interessenter

 

Deres behov er forskellige og ikke altid sammenfaldende

Nogle interessenter er vigtigere end andre

Nogle interessenter er konkurrenter til KMS og kan skade KMS, andre har behov for KMS.

 

Interessenters behov/interesser ændrer sig over tiden.

 

Man bør derfor løbende forholde sig til interessenternes ”forventningstruktur”.

Forholdet til interessenterne kan ændres og udvikles fra høflig interesse til egentligt forpligtende samarbejde om løsningen af en given opgave

 

KMS løser en række væsentlige samfundsmæssige opgaver hvor ansvaret næppe kan flyttes udenfor den offentlige sektor. Måden opgaven løses på kan imidlertid altid diskuteres

 

 

 

 

 

V. KMS virksomhedsform

 

KMS er en klassisk statslig myndighed organiseret som statsvirksomhed.

 

De formelle rammer for virksomheden er fastlagt i lov om KMS samt i et antal love omkring matrikelvæsnet ,hvortil kommer KMS afsnit på Finansloven.

Bemærkningerne til lov om KMS samt Folketingets behandling af lovforslaget omkring KMS har altid været meget nyttige for at vejlede ledelsen om virksomhedens opgaver og udvikling .

 

KMS er organiseret som en Statsvirksomhed og har som følge heraf nettobudgettering . Dette indebærer at KMS kan anvende sine indtægter til at finansiere de nødvendige udgifter til virksomhedens drift.

 

KMS har ligeledes i sin levetid indgået en række Resultatkontrakter og direktørkontrakter mellem virksomheden og ”moderministeriet” der fastlagte virksomhedens opgaver og målsætning over lidt længere tid end de årlige finansloves  . Dette har været af afgørende betydning for at kunne disponere virksomhedens aktiviteter på længere sigt især i 1990erne hvor der skulle gennemføres betydelige investeringer i omlægning af virksomhedens aktiviteter fra analog til digital form.

 

Selvom de offentlige interne resultatkontrakter er ”ensidige” i forhold til en ansvarlig minister der til enhver tid kan ændre dem, har de stort set været respekterede hvilket har givet den nødvendige ro til at gennemføre virksomhedstilpasningerne.

 

KMS har i de forløbne 2 år været en del af Miljøministeriet og har som sådan også været medansvarlig for at ministeriet kunne nå sine ”koncernmål”. Disse har omfattet aktiviteter på området ”Digital forvaltning” og har ligget i en naturlig forlængelse af KMS opgavevaretagelse.

 

KMS virksomhedsformens egnethed til at løse den stillede opgave

 

KMS formelle rammer og virksomhedsform har stort set været hensigtsmæssige for at kunne løse den stillede opgave.

 

KMS har, kunne anvende sine stigende indtægter i løbet af 1990erne - hvor disse blev mere end  fordoblede – til at finansiere sine nødvendige investeringer i ny teknologi , og brugerne har på den måde direkte bidraget til dette – ikke mindst brugerne i den øvrige offentlige sektor.

Dette har haft som forudsætning at KMS har, måtte opbygge en betydelig markedsføringskapacitet som virksomheden ikke havde før , for at kunne skabe gode relationer til brugerne. Dette har på den anden side også betydet at KMS derved fik et meget bedre kendskab til brugernes behov og derved bedre kunne indrette sig på disse.

Indførelse af brugerbetaling - også for offentlige brugere der tidligere ikke betalte for mange af de produkter de modtog fra KMS stiftende virksomheder – har også medvirket til at gøre disse mere bevidste om deres behov.

 

KMS har som statsvirksomhed ikke skulle ”balancere” sit budget hvert år , men har kunne flytte overskud og /eller underskud mellem årene i et vist omfang.

 

Dette har været af afgørende betydning i en situation hvor en virksomhed til stadighed står overfor store investeringer og i betydeligt omfang skal basere sig på indtægter fra markedet og ikke samtidigt kan opbygge en formue, hvilket som bekendt er en af de store forskelle mellem en virksomhed organiseret i offentlig eller privat form.

 

I det omfang KMS /staten i fremtiden skal påtage sig et øget ansvar for grundkortlægningen i Danmark f.eks også i den kommunale sektor og hos ledningsejerne ,eller påtage sig andre mere langsigtede forpligtelser vil det være hensigtsmæssigt at KMS i videre omfang end hidtil på statens vegne kan indgå aftaler der strækker sig over flere år end nu. Kortlægning er investering i langsigtet infrastruktur og både de ansvarlige og brugerne skal kunne regne med at en aktivitet vil kunne fortsætte.

 

 

II  Hvad er KMS for en virksomhed ?

 

KMS er formelt en statslig offentlig myndighed  organiseret som statsvirksomhed.

 

Ser man på hvad virksomheden foretager sig i det daglige er det åbenbart at virksomheden beskæftiger sig med an lang række aktiviteter.

Disse aktiviteter supplerer hinanden på en hensigtsmæssig måde, men kan også give anledning til kritik og spørgsmål fra omverden .

 

KMS er således både :

 

Myndighed

Produktionsvirksomhed

En stor indkøber fra underleverandører ,især via udlicitering

Handelsvirksomhed , med krav om størst mulig brugerbetaling

Forskningsinstitut

 

KMS er også :

IT tung virksomhed

En videntung virksomhed

 

KMS er en ”blandet landhandel” med behov for mange forskellige professionelle kompetencer.

Virksomheden har indtil nu haft den økonomiske og personalemæssige størrelse til at dette kunne lade sig gøre.

 

KMS er imidlertid personalemæssigt blevet væsentlig mindre i de forløbne år, dels via effektiviseringer og anvendelse af ny teknologi, men også gennem større anvendelse af underleverandører.

Denne udvikling indebærer også at virksomheden bliver mere sårbar – viden koncentreres på færre enkeltpersoner . En måde at forholde sig til dette er til stadighed at gøre sig klart hvad der er og skal være virksomhedens ”kernekompetencer” og så  koncentrere sine ressourcer omkring disse, samtidigt med at man skaber effektive løsninger for sine øvrige behov sammen med andre.

 

VI. Organisationstilpasning af KMS i de seneste 20 år

 

Hvad er der sket med KMS i de sidste 20 år

 

KMS har udviklet sig på en lang række områder i de forløbne år.

 

For de der har været berørt af omstillingen er denne blevet omfattet som meget gennemgribende.

 

Den har været forårsaget af flere grunde :

 

Politiske ønsker om modernisering og effektivisering.

Den økonomiske nødvendighed.

Nye teknologiske muligheder.

En lyst hos virksomhedens ledelse og personale om at gøre det bedre.

 

En meget stor del af organisationsudviklingsprocessen er initieret af organisationen selv.

De økonomiske rammer har tildels været udefra givne , men dog med muligheder – der har været udnyttede – om selv at kunne skabe øgede ressourcer gennem brugerbetaling.

Metodevalget i  meget høj grad været organisationen egen.

 

Alt i alt har de frihedsgrader der har været givet til organisationudviklingsprocessen været omfattende, hvilket har været meget tilfredsstillende for både ledelse og medarbejdere.

 

Uden disse frihedsgrader, kunne det slet ikke være gået.

 

Organisationsudviklingsprocessen omfatter en lang række enkeltdele hvoraf jeg kun vil trække nogen af de væsentligste frem.

 

 

 

 

a.    KMS er en fusion

 

En fusion af 3 organisationer med hver sine kulturer

 

For at fusioner skal være vellykkede skal der være et rationale i fusionen.

 

Det har der ikke været de gange man i løbet af 1900 forsøgte at sammenlægge de to og/eller de tre dele der nu udgør KMS, men det var der denne gang.

Det skyldes ikke mindst overgangen til ny teknologi der skabte nye muligheder for rationaliseringer på tværs af organisationen,men også en ny økonomisk virkelighed der gjorde disse nødvendige.

 

Fusioner er ikke altid vellykkede, men KMS er det.

 

Det har imidlertid taget det meste af et tiår at skabe en fælles virksomhed ud af de mange enkeltvirksomheder der som udgangspunkt dannede KMS.

 

Selvom KMS formelt set blev dannet af 3 organisationer var der i virkeligheden endnu flere ”organisationer” og organisationskulturer der skulle bringes sammen , idet i hvert fald to af de stiftende organisationer bestod af flere klart adskilte kulturer.

 

 

En afgørende betingelse for at fusionen blev en succes var, at det blev muligt at gennemføre en fysisk sammenflytning af KMS mange enkeltdele på en fælles adresse i Københavnsområdet.

 

Fysisk samhørighed i en organisation er fortsat af stor betydning selvom den digitale verden gør distancearbejde og fysisk separerede organisationer mere interessante i fremtiden.

Skal virksomheder opbygges decentralt fysisk skal der være et rationale bag det decentrale og ikke bare en historisk tilfældighed.

 

KMS øgede anvendelse af underleverandører er et eksempel på at mange af en virksomheds opgaver kan løses geografisk adskilt fra hovedvirksomheden.

 

b. KMS har, måtte gennemføre meget betydelige reduktioner i sit personale -typisk gennemført ved uansøgt afsked.

 

Ved KMS start i midten af 1980erne var der over 800 personer beskæftiget i virksomhederne. Disse er nu i 2004 reduceret til omkring 325 personer.

 

Der har været flere årsager til personalereduktionerne. De vigtigste har været et politisk ønske om øgede privatiseringer og udliciteringer samt reducerede økonomiske rammer.

 

Den teknologiske udvikling har endvidere muliggjort at opgaverne kunne løses med et mindre personale.

Der har været en generel tendens til at KMS tilbageblevne personale er blevet mere ”videntungt” og at det har været de meget arbejdskraftintensive processer der er blevet udliciterede. Disse opgaver er da også typisk blevet udført i lande med lavere arbejdslønninger end i Danmark.

KMS har til stadighed lagt vægt på at sikre at det var personale med de rigtige kavlifikationer i forhold til opgaverne der blev fastholdt i virksomheden, når personalet skulle reduceres.

 

Virksomheden har ligeledes lagt stor vægt på at rekruttering til ledelsen skete på det bedst mulige grundlag. Interne ansøgere har således ikke haft fortrinsret frem for eksterne. Dette har også betydet at en betydelig del af ledelsen i tidens løb er rekrutteret eksternt og derved medvirket til den nødvendige  løbende fornyelse af virksomheden.

 

KMS har bestræbt sig på at gennemføre en personalepolitik i praksis baseret på ligestilling og på en ligeværdig behandling af alle personalegrupper – høj som lav.

Denne personalepolitik har især skullet stå sin prøve i forbindelse med de mange uansøgte afskedigelser virksomheden skulle gennemføre og hvor det har været vigtigt at gennemføre disse på en ordentligt og gennemsigtig måde – og således at hele personalet har været klar over hvad der skulle ske og hvorfor.

 

 

 

En betydelig del af organisationsudviklingsprocessen i KMS i de første år bestod i at ændre virksomhedskulturen fra en i overvejende grad indadvendt ”teknisk kultur” til en i overvejende udadvendt ”brugerorienteret kultur”.

Hyppig personlig kontakt mellem eget personale og eksterne brugere/kunder er gode motivatorer for produktivitet og målrettethed i arbejdet

Folk vil gerne lave noget der kan anvendes i praksis og som de kan være stolte af.

 

 

c. Ændret teknologianvendelse

 

Hele KMS udviklingsforløb har været præget af en omfattende omlægning af teknologien fra analoge produkter og produktionsmetoder til digitale.

Denne udvikling har været betragtet som positiv i hele virksomheden og har kun fungeret som barriere i det omfang den nødvendige teknologi ikke fandtes og KMS derfor selv skulle stå for udviklingen af de nødvendige løsninger.

 

Teknologi er et værktøj til opgaveløsningen og ikke et mål sig selv.

 

IT teknologi har revolutioneret mange arbejdsgange i KMS og skabt betydelige produktivitetsgevinster

IT teknologi har også alt i alt skabt et bedre arbejdsmiljø, selvom det ikke er uden problemer at arbejde med denne. KMS har da også systematisk i alle årene arbejdet for at skabe det bedst mulige fysiske arbejdsmiljø samtidigt med at virksomheden øgede sin teknologianvendelse.

 

Da KMS på mange måder skal vise vejen frem for en lang række andre virksomheder i kort og geodatabranchen – har det været nødvendigt på mange måder at være foran med de løsninger som teknologien muliggør og sandsynliggør, uden dog at være så langt foran at brugerne ikke kan følge med.

 

d. Ændret samarbejde med omverden

 

 

KMS var fra starten på mange måder en meget ”selvbærende” virksomhed  der i stort omfang løste alle de problemer der var forbundet med drift af virksomheden - både på selve kerneydelserne ,men også med de ”hjælpefunktioner” der er nødvendigt for at få en organisation til at fungere .

 

Denne situation, der sikkert har været velbegrundet i fortiden, er blevet ændret gennem KMS levetid ved en systematisk anvendelse af underleverandører hvor dette var muligt og hensigtsmæssigt.

 

KMS virksomhed er i denne situation speciel, idet der typisk ikke findes et ”nationalt ” dansk marked for de ydelser som KMS efterspørger. Det skal således enten dannes ,  søges i udlandet eller det opstår gradvist over tiden ved at flere end KMS efterspørger de samme ydelser.

 

KMS har været i alle tre situationer

 

KMS har haft store fordele ved en øget arbejdsdeling med andre. Denne situation er imidlertid heller ikke uden problemer, så man skal være meget bevidst om hvad man gør :

 

Det er KMS erfaring ved anvendelse af underleverandører :

 

-         at man selv skal have en betydelig kompetence indenfor det område man byder ud, især hvis der ikke er en god konkurrence på markedet. Man skal kunne specificere hvad der er man vil have og kontrollere om man får det.

-         man skal ikke selv byde på opgaver man udliciterer.

-         der skal investeres meget i samarbejdet med underleverandørerne, bl.a. i at klargøre hvad opgaven går ud på.

-         man skal forholde sig til hele konkurrencesituationen på markedet og som regel  ikke gå efter det økonomisk ”billigste” tilbud – men altid vurdere betingelserne som helhed.

-         man skal også i visse situationer sikre underleverandørenes overlevelse

-         der skal være klare kontraktuelle forhold mellem køber og sælger

-          man skal ikke give byderne alt for mange ”tabsgivende” kontrakter hvis man gerne vil have at de skal overleve og fungere som underleverandører også i fremtiden.

 

 

 

 

e. Ændret finansieringsgrundlag

 

Da KMS blev dannet ændrede virksomhedens finansieringsgrundlag sig fra det klassiske statslige bruttobevillingssystem hvor indtægter og udgifter betragtes hver for sig , til en statsvirksomhed med nettostyring og et krav om ”størst mulig brugerbetaling”

 

Det blev således en del af KMS ”myndighedsopgave” selv at skabe finansieringen af sine aktiviteter – Dog uden at løbe for stor risiko.

 

Denne nye økonomiske virkelighed skabte mange problemer både hos KMS medarbejdere der skulle lære at afbalancere myndighedsopgaven med opgaven som sælger, og hos de offentlige brugere der ofte ikke mente at de burde betale for en ydelse fra en anden offentlig myndighed.

 

Denne afvejning har til tider været vanskelig,men dog næppe vanskeligere end andre mere politiske afvejninger som offentlige myndigheder til stadighed må gennemføre.

 

Det har imidlertid fra tid til anden været et problem at der gennem lange perioder har været drøftelser om denne prisdannelse nu også var hensigtsmæssigt hvilket har påvirket flere købere i de tidsmæssige overvejelser om hvornår de skulle købe og på den måde skabt usikkerhed omkring KMS indtægtsgrundlag.

 

 

f. KMS har skiftet ”ejer” flere gange

 

KMS har været en del af :

 

-         Landbrugsministeriet/Forsvarsministeriet

-         Boligministeriet

-         Miljøministeriet

 

Selvom staten er en enhedsorganisation er der i praksis ofte meget forskellige ”kulturer” i forskellige ministerier. Nogle er mere centralistiske end andre.

 

Det har været afgørende for KMS’s udvikling, at virksomheden til stadighed har søgt at opbygge sin egen selvstændige kultur, da så løbende – i et vist omfang - har, måtte tilpasses til en ny ”moderkultur”. Uden denne selvstændighed havde det næppe været muligt at motivere virksomhedens medarbejdere og ledelse til at løfte de store opgaver der stod foran.

 

 

 

 

 

Organisationsændringer koster mange ressourcer der ikke umiddelbart synes at bidrage til målopfyldelsen for de eksterne anvendere af KMS ydelser. Det er derfor vigtigt at man gør sig det klart hvad formålet med en organisationsændring er – så man ikke laver noget om bare for ændringens skyld.

 

 

KMS organisationsændringer har næppe været meget større end så mange andre steder i den offentlige sektor

 

KMS tilpasninger har været vellykkede – vi har nået de stillede mål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Hvad kan man lære af den udvikling KMS har været igennem?

 

Man kan ændre på næsten alt i en organisation, men måden man gør det på er vigtig for resultatet.

For at en ændring skal føre til et godt resultat skal de personer der berøres af den være motiverede til denne.

 

Organisationer lever ikke nødvendigvis evigt. Organisationer må være forberedte på at der fra tid til anden bliver sat spørgsmål ved deres eksistensberettigelse.

 

Offentlige organisationer er ikke altid underkastet de samme rationaler som private organisationer, bl.a. ved at formålet sjældent er gevinstmaksimering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nogle gode leveregler for organisationer der ønsker at overleve :

 

1.    Der skal sættes et eller flere mål for organisationens virke.

 

Disse mål skal være kendte, accepterede og efterlevede af organisationens personale/ejere og eksterne interessenter. Målene skal løbende tilpasses virkelighedens krav.

Målsætning og visionsarbejde er en proces der varer ved.

 

2.    Hele personalet og ledelsen skal være med til at løfte opgaven

 

 

Personalet er organisationens kritiske ressource. De repræsenterer ofte betydelige investeringer og kan ikke bare skiftes ud med andre, især ikke i ”videntunge” virksomheder. Hvis personalet er kompetent og motiveret til at løse en opgave kan det utrolige nås.

Negativt motiverede medarbejdere og chefer skal have muligheden for at tilslutte sig organisationens fælles mål.

Hvis de ikke ønsker dette skal de fjernes fra organisationen før de gør for meget skade.

 

Ledelsen bør have tillid til personalet og lytte til dets råd. Det samme gælder personalet overfor ledelsen. Fungere disse menneskelige relationer ikke, er der noget rivende galt der hurtigst muligt bør ændres.

Hvis personalet skal reduceres gennem uansøgt afsked, skal dette ske hurtigt, humant og kompetent.

 

 

 

3. Ledelse er vigtig

 

Manglende ledelse er også en slags ledelse. Det er bare meget mere usikkert hvad der kommer ud af det

 

Ledelse er langt mere end ”topledelse” – Ledelse er ledelse i dagligdagen.

Personaleledelsesaspektet er ofte undervurderet.

Ledelse er en professionel aktivitet i en organisation der ikke kan undværes.

 

Ledelsesopgaven er mangfoldig:

 

-         sætte mål

-         nå mål

-         sætte nye mål

-         informere

-         motivere

-         korrigere

-         planlægge

-         belønne

-         straffe

-         prioritere

-         repræsentere

 

 

3. Information er vigtig

 

Mange uoverensstemmelser skyldes misforståelser.

 

Meget arbejde med dårlig målopfyldelse skyldes at der var uklarhed om hvilke mål der skulle nås.

Megen forvirring skyldes at der er uoverensstemmelse i de forskellige informationsbudskaber der sendes ud, f.eks. mellem intern og ekstern information.

 

Der skal også være overensstemmelse mellem udsagn og handling

 

Det moderne samfund er ved at drukne i information hvor kvantiteten overskygger kvaliteten.

Det er af afgørende betydning for en organisations overlevelse at man fra ledelsens side forholder sig meget bevidst til informationopgaven og sikre sig at de budskaber man vil have ud også når modtageren og bliver forståede.

 

 

 

4 Man skal som leder i en virksomhed opføre sig som et ordentligt menneske.

 

Det skal man i øvrigt også som medarbejder.

Men det gamle ord ”som herren hans svende” gør det klart, at ledelsen må gå forrest når det gælder at opføre sig ordentligt.

 

En leder bliver først troværdig når han eller hun har bevist at vedkommende er til at stole på. Troværdighed er en forudsætning for at kunne motivere og motivation er en af de største drivkræfter når man vil skabe noget.

 

Skab derfor en virksomhedskultur af ordentlige,motiverede og kompetente mennesker , så er der ikke det man ikke kan klare.

 

 

 

 

5 Man skal samarbejde med andre når opgaven skal løses

 

Ingen virksomhed kan leve isoleret fra sin omverden og klare alt selv.

 

Det gælder forholdet til ejerne, forholdet til brugerne og forholdet til de partnere man bør løse sine opgaver sammen med.

Arbejdsdeling og specialisering har i mange år været vejen frem mod en mere effektiv opgaveløsning.

Samarbejdet med andre skal imidlertid også ske på en ordentlig måde.

Aftaler skal holdes og man skal også søge at sætte sig ind i sin samarbejdspartners og/eller sin kundes vilkår og betingelser

 

Det er svært at bygge et godt omdømme op, og meget let at ødelægge det igen hvis man misrøgter det.

 

Bliver man afhængig af eksterne leverandører skal man hjælpe med til at de holder sig i live , bl.a ved at give dem arbejde, samtidig med at man skal sikre en rimelig konkurrence på udbudssiden.

 

Hvis man siger at man vil lytte til brugerne så skal man også gøre det og tage deres råd alvorligt.

 

6. Gør noget ved det ! Handling er vigtig

 

I Danmark er begrebet ”rettidig omhu ” blevet lidt af et mantra alle kan støtte op om.

Bag dette begreb ligger imidlertid begrebet ”at handle” dvs. at gøre noget og ikke bare være inaktiv og vente på at ”det nok går over”.

 

Det er meget sjældent at noget ubehageligt går over af sig selv.

Det er især ledelsens rolle at sikre at der sker noget.

Der skal også i offentlige organisationer tages chancer – selvom man ofte fra politisk hold hører det modsatte.

Tag som chef selv initiativ til de ændringer der skal ske, ellers gør andre det for dig og det bliver ikke nødvendigvis lige så godt som du selv kunne gøre det.

 

 

 

7.Kend dine kunder , brugere og andre interessenter og deres behov

 

Ingen virksomhed lever i et tomrum. Glemmer man virkeligheden kommer man meget hurtigt på glatis.

 

9 Viden og kompetencer er vigtige

 

De fleste organisationer er dannet omkring en opgave der skal løses og har ressourcer til at løse denne.

Selvom opgaven ofte i sit indhold synes uændret vil måden den kan løses på ofte ændre sig.

Det personale og den organisation der ikke fornyr sin viden og kompetence i takt med samfundsudviklingen og behovene vil meget snart ikke længere have opgaven at løse.

 

I mange virksomheder må man også forholde sig til på hvilken måde man kan skabe sig den nødvendige nye viden. Skal det ske gennem kompetenceudvikling af det eksisterende personale eller skal man indgå samarbejde med andre der har den nødvendige viden?

 

Får man tilstrækkelig ny viden gennem den løbende udskiftning af personalet der altid sker eller skal man aktivt selv gøre noget?

 

Findes de nødvendige uddannelser organisationen har brug for som et tilbud fra samfundets side eller skal organisationen selv uddanne de nødvendige personer?

 

Det danske samfund bliver hvad enten vi kan lide det eller ej, i stigende grad baseret på viden som det vigtigste råstof vi baserer vore velstand på, og enhver organisation bør være meget opmærksom på dette.

 

 

 

 

10 Vær forberedt på det uventede

 

Der sker altid noget man ikke har regnet med eller ikke kunne regne med.

 

Dette er ikke nødvendigvis til skade for virksomheden.

Man kan ifølge sagens natur ikke forberede sig på alt , men man kan ”træne” en organisation i at håndtere ændringer som en naturlig del af hverdagen bl.a. ved aktivt og til stadighed at forholde sig til virksomhedens situation og gennemføre de  tilpasninger som dette medfører i god ro og orden.

 

Man skal ikke male fanden på væggen til stadighed, men man skal lære at erkende et problem når det opstår og så ikke vige tilbage for at tage konsekvenserne.

 

 

Vær beredt!

 

 

V. Kan andre lære af KMS’s erfaring?

 

Ja – men!

 

KMS løser sine opgaver på en meget anderledes måde i dag end for 20 år siden

 

Der er ikke meget der er givet på forhånd

 

Organisationer er forskellige og ledelse skal være situationsbestemt.

 

De grundlæggende etiske og moralske holdninger der ligger bag enhver virksomhed og organisations live er imidlertid mere vedvarende.

 

KMS grundlag og værdier som beskrevet i denne artikel  bør derfor kunne anvendes af alle.

 

 

Peter Jakobsen

 

 

 

 

 

Teksten er skrevet i 2003

Noter