Nonius Svinghage

 

  " at leve er at lære - at lære er at leve"

 

Den androgyne leder, eller lederen der både kan blæse og have mel i munden.

 

 

Andros er manden og gynaikos er kvinden. I fællesskab er de mennesket.

 

Mænd og kvinder er både ens og forskellige.

 

Forskellene indenfor kønnene er muligvis større end forskellene mellem kønnene.

Fællestrækkene indenfor kønnene er typisk blevet karikeret til det

ekstreme.

Manden er generalen, den opdagelsesrejsende, entreprenøren. Han er

logisk, magtfuld, principfast, konkurrerende, dominerende, risikovillig, analyserende , differentierende og statussøgende.

 

Kvinden er husmoderen, sygeplejersken.

Hun er omsorgsfuld, intuitiv .Søger tryghed og sikkerhed. Er intim og hengivende. Skaber relationer mellem mennesker, er følelsesfuld og opfatter situationen som en helhed. Hun "vedligeholder" og fejer skårene op når noget er gået i stykker.

 

Mennesket er både mand og kvinde.

 

Ledelsesfilosofierne og sikkert også ledelsespraksis har traditionelt

været præget af maskulin dominans. De "kvindelige" aspekter af livet har ikke rigtigt været acceptable at bekende sig til i ledelsesmæssig

sammenhæng skønt de givetvis har været anvendt i betydeligt omfang, både af mænd og kvinder.

 

Tankerne om det androgyne menneske, og den androgyne leder går ud på at man i højere grad end hidtil skal vedkende sig "Det hele menneskes" evner og egenskaber og anvende disse fuldt ud.

 

Der har i tidens løb været mange ideer om hvordan man skal lede andre mennesker.

 

Ledelse er dog en kunst der først rigtigt gør sig i praksis.

 

Ledelse er situationsbestemt og kulturbestemt.

Meget er afhængigt af formålet med det hele Målsætningen.

 

Det danske og de vestlige samfund har etableret sig med en kultur hvor idealerne vækst, succes, ufejlbarlighed, fornyelse, konkurrence-,fremskridt, magt, dominans og vision er sat i højsædet, mens andre aspekter af livet så som vedholdenhed, ydmyghed, ansvarsfølelse, uhøjtidelighed, overbærenhed, solidaritet, samarbejde, tryghed og ressourcebevidsthed har ført en mere tilbagetrukken tilværelse.

 

Idealbilledet af den traditionelle leder har været præget af dette

samfundssyn i hvert fald hos den private sektors ledere.

 

Lederen - HAN- og det er næsten udelukkende en HAN, skal organisere

menneskers adfærd således at disse i "virksomhedsperspektiv" er med til at skabe SUCCES.

 

Hvad der sker udenfor virksomheden er enten samfundets opgave, eller

tilhører  privatlivets fred.

Livet er opdelt i et arbejdsliv og et privatliv.

Arbejdslivet er præget af specialisering. Mennesket i arbejdssituationen er et produktionsmiddel.

Den "mekaniske menneskeopfattelse" er først sent blevet forladt i teorien, og næppe endnu i praksis.

Målet var profit. Vækst legitimerede alt.

Succesen skulle være synlig.

"Virksomheden" var i teorien ligeså anonym og upersonlig som mennesket i virksomheden. Ressourcerne skulle  bevæge sig frit for at samfundets nytte kunne blive så stor som mulig.

 

Samfundet ændrer sig imidlertid. Kulturen og normerne ændrer sig.

Det går som regel gradvist og langsomt, men der sker ændringer.

 

Vækst er ikke længere så soleklart som overordnet altfavnende målsætning .

Uanset en fortsat "vækst" gennem årtier synes dette ikke at  have  skabt en løsning på i hvert fald det danske samfunds problemer, men snarere at have skabt endnu flere.Forurening, fremmedgørelse, forjagethed, ensrettethed (manglende variation).

 

Produktionssystemerne ændrer sig. Selvom kapitalapparatet er stigende og teknikken uforlignelig bliver investeringen i mennesket og dens viden også større og større.

 

Det bliver mere og mere klart at samfundet ikke kan løse alle

problemer. Specialiseringen i opgaveløsningen bliver for dyr og

ineffektiv. Det enkelte menneske og virksomhederne må selv påtage sig et større ansvar for problemernes løsning eller bedre, for at de ikke opstår.

 

Med samfundets ændring, ændrer vilkårene for at udøve ledelse sig også.

 

Virksomhedernes målsætning bliver mere kompleks.

 

Den private sektors målsætning nærmer sig den offentliges i kompleksitet.

Det er ikke nok at profitmaksimere. Virksomheden skal også kunne overleve på længere sigt. Den skal nyde en samfundsmæssig accept, der skal være stolthed ved egen aktivitet, virksomheden skal kunne tiltrække  gode medarbejdere.

En stigende del af produktionsapparatet består af medarbejdernes viden.

Dette medfører behov for en helt anden holdning til medarbejderen som menneske. " Viden " kan ikke mobiliseres på samme måde som indsatsen fra en arbejder med en skovl.

 

Aspekter af en androgyn ledelsesform

 

I .Lederen skal søge at "kende sig selv "og de mål han eller hun stræber efter at nå, og skal ud fra denne erkendelse forsøge at udvikle de aspekter ved sig selv der gør ham eller hende til en" både/og " leder.

 

F.eks bør man dyrke kunsten at være:

 

- den omsorgsfulde general

- den visionære realist

- den fleksible planlægger

- lederen der viser vej og i øvrigt holder sig i baggrunden.

- den der er tæt på mennesker og som også kan holde afstand

- den tillidsfulde (delegerende) kontrollant.

- Den der skaber enighed og som samtidigt kan skære igennem og træffe beslutninger.

 

Alt sammen måske ikke så svært når man samtidigt gør sig det klart at man :

 

- ikke kan klare det hele selv, men må arbejde sammen med med andre,

- at man gør fejl fra tid til anden, og at det er man heller ikke ene om.

 

Når lederen  får mulighed for at vælge lederkolleger til at arbejde sammen

med, skal lederen vælge kolleger der supplere og komplementere lederens

egne evner og lederstil, og skal undgå at vælge kopier af sig selv.

 

II. Mennesket skal sættes i centrum.

 

-lederen skal holde af mennesker, (og af sig selv)

-ledelse er interaktiv med de der ledes. Man skal være parat til at lære

fra de der ledes. Man skal lytte.

-"coaching" er en god ting. Man skal støtte hvor der er behov. Støtten kan også godt have karakter af en "opsang".

- man skal acceptere at andre end en selv også kan begå fejl.

-information og motivation er alfa og omega. Information skal deles med

mange og ikke forbeholdes de få. Information er interaktiv og individuel.

-holdningspåvirkning og intern markedsføring er både på sin plads og

nødvendig. Skab forståelse for" Hvorfor" noget skal ske ,og ikke blot for

Hvor, Hvordan og Hvornår.

 

III. Ledelse skal være situationsbestemt.

 

Få ledelsessituationer er ens. Leders skal analysere situationen nøje og derefter bruge alle de reaktionsmuligheder der er til rådighed.

Variation og overraskelse er også en god ting.

 

IV. Skab en helhedsopfattelse af situationen.

 

Virksomheden/organisationen fungerer som del af et samfund.

Medarbejderne har også et liv udenfor organisationen.

Det hele hænger sammen.

 

V Vær musisk, poetisk, humoristisk, sjov, uhøjtidelig og skab muligheder for at dine medarbejdere kan være det samme.

Brug følelse og intuition som supplement til det rationelle.

 

VI. Vær ressourcebevidst, miljøbevidst og ansvarlig

 

 

VII. Lederen kan naturligvis stille krav til sine medarbejdere.

Der er stadigvæk mål der skal nås. Det ville være bedst hvis medarbejderne

blev inddraget i fastlæggelsen af målsætningen, men det er nok for meget forlangt i de fleste organisationer.

 

VIII. Skab sammenhold i organisationen.

Skab sociale og menneskelige bånd mellem virksomhedens medarbejdere. Brug

symboler for fællesskabet som medarbejderne kan samles om. Tag vare på de svage. Føl ansvar, og skyd ikke dette ansvar over på de andre (samfundet).

 

IX. Vær tilgængelig og forståelig. Brug f.eks. aldrig betegnelsen Androgen ledelse om dig selv og det du gør. Det vil skabe en fremmedgørelse og afstand til dem du leder, der normalt ikke vil forstå kunstige fremmedord. Vær tværtimod ligetil, synlig og frem for alt tilgængelig for dine medarbejdere. Bliv aldrig blot et skyggebillede hvis meninger og adfærd et" præsteskab" af "andre" bedrevidende lever af at fortolke , hvis du vil undgå at blive en fange af disse "andre".

 

X. Glem ikke at få "dagligdagen" til at fungere. Den er måske ikke så

spændende som "fremtiden", men man kommer ikke uden om den for at kunne nå til "fremtiden"

 

XI. Vær stædig, vedholdende, udholdende, ihærdig, aktiv og

handlingsorienteret. Udsæt ikke et problems løsning til det er for sent.

Ryd så op efter dig. Glat ud og gå videre.

 

 

 

Og frem for alt husk at:

 

Lysten driver værket.

 

Ledelse er et af de mest lystbetonede aktiviteter der findes.

Meget få ledere er blevet leder mod deres egen vilje og ønske.

Vis andre at du kan lide at lede, og husk at holde op mens legen er god 

 

Teksten er skrevet i (år) 5/6 1990

Noter